با سلام

با توجه به گسترش سودهای شبه ربا در شبکه بانکی کشور، استدعا دارم شبکه شعب در کشور گسترش داده شود تا جوانان ما شروع زندگی را با ربا آغاز ننمایند.
قطعا ورود جوانان به شبکه مشتریان راسخون زمینه ساز انجام خدمات خیر و وقفی نیز در آینده خواهد شد.