ارتباطات مردمی :
021-64871261
مسیرجاری :

دفعات بازدید: 3913 بار

چهارشنبه، 22 خرداد 1392

معوقات

مقدمه:

این آئین نامه اجرایی بر اساس جمع آوری به موقع اقساط در راستای خدمات دهی بهینه تهیه شده است .

تعاریف :

1. اقساط سررسید گذشته :

اقساطی که یک روز از سررسید اولین قسط آن گذشته باشد .

  2. اقساط معوق :

اقساطی که یک ماه و یک روز از سررسید اولین قسط آن گذشته باشد .

  نحوه پیگیری :

  1. اقساط سررسید گذشته :

اقساطی که 15روز از سررسید گذشته آن باشند توسط مسئول پیگیری معوقات اولین تماس تلفنی را با وام گیرنده برقرار می دارد . ( توجه به مبلغ قسط و روند تاخیر در پرداخت اقساط گردد)

 2. اقساط معوق :

1-2. اقساطی که یک ماه از سررسید آن گذشته باشند توسط مسئول پیگیری معوقات اولین تماس تلفنی را با وام گیرنده و ضامن اول برقرار می دارد . ( توجه به مبلغ قسط و روند تاخیر در پرداخت اقساط گردد)

2-2. اقساطی که دو ماه از سررسید آن گذشته باشند (با توجه به پیگیری بند 1-2) توسط مسئول پیگیری معوقات اولین اخطار کتبی را به وام گیرنده و ضامن با امضاء مسئول شعبه ارسال می نماید .

3-2. اقساطی که سه ماه از سررسید آن گذشته باشند (با توجه به پیگیری بند 2-2) توسط مسئول پیگیری دومین اخطار کتبی را به وام گیرنده و ضامن با امضاء مسئول شعبه ارسال می نماید .

4-2. اقساطی که بیش از سه ماه از سررسید آن گذشته باشند (با توجه به پیگیری بند 3-2) مانده کل بدهی قرض گیرنده به دین حال تبدیل می گردد و مسئول پیگیری معوقات نسبت به مراحل قانونی جهت وصول مطالبات اقدامات قانونی را بعمل می آورد .  

ارسال نظر شما